CAZINSKA BUNA 1950: (II DIO) – Vrijeme »Stare« Jugoslavije

Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije čitava Cazinska krajina je administrativno-teritorijalno u sastavu jednog sreza, cazinskog.

Cazinski srez, uključujući dakle tada i cazinsko i veliko-kladuško područje pripada Vrbaskoj banovini. Statistike pokazuju da je Vraška banovina skoro u svakom pogledu bila pri dnu i na samom dnu razvijenosti među devet jugoslovenskih banovina. Kako se je­ dan od osnovnih pokazatelja razvijenosti neke sredine mjerio tadašnjim industrijskim kapacitetima i brojem radnika, to je Cazinu pripadalo u sklopu Vrbaske banovine, opet ubjedljivo posljednje mjesto. Tako je, po statistici iz 1938. u to malo industrije u Vrbas­ koj banovini radio 9.651 radnik ili 1,46% stanovništva, a na cazinskom srezu od toga samo 62 radnika odnosno: 0,13% stanovniš­tva.

Na Cazinskoj krajini, teritoriji kasnijeg cazinskog i kladuškog sreza, je po popisu od 31. marta 1931. živjelo 47.283 stanovnika. Najveći dio ove populacije okupljen je u 7.960 samostalnih poljoprivrednih domaćinstava. Najviše je 3.222, bilo domaćinstava koja su posjedovala 2-5 ha zemlje, što je relativni iznos od 40,48%.

Njih 1789 ili 22,47% imalo je zemlje od 5-10 ha, 1373 ili 17,25% 12 ha, 584 ili 7,34% 10-20 ha, 558 ili 7,01% 0,5-1 ha. Do 0,5 ha zemlje imalo je 330 ili 4,15% domaćinstava a njih 102 ili 1,28% posjede s površinom između 20 i 50 ha. Samo dva domaćinstva ili 0,02% raspolagala su sa zemljišnim posjedom iznad 50 ha. Dakle onih sa zemljišnim posjedom do 5 na bilo je nešto više od 2/3 što govori o sitnoseljačkoj posjedovnoj strukturi i inače preovladavajućoj u Bosni i Hercegovini i prije i poslije drugog svjetskog rata. Podatak je potrebno posmatrati i u kontekstu kvalitete zemljišta koje, bu­dući brežuljkasto, ne može spadati u značajnije žitorodne predjele već je prirodno više orijentirano na stočarstvo. Kladuški teren je s obzirom na veći procenat ravničarskih predjela plodniji od cazinskog. Seljaštvo je u periodu između dva rata, međutim, najviše op­terećeno silnim dugovanjima. Na cazinskom srezu, zbog postoja­ nja još od prije prvog svjetskog rata velikog procenta inokosnih se­ljaka, ona nisu u toj mjeri kao drugdje u Bosni i Hercegovini po­sljedica otkupa iz strukturne kandže feudalnih odnosa, već su ta dugovanja i ovdje više posljedica prodora zelenaškog kapitala u agraru i na selu, toliko karakterističnog procesa u jugoslovenskoj Kraljevini.

U nedostatku egzaktnih pokazatelja ekonomskog siromašenja seljaštva na Cazinskoj krajini prije drugog svjetskog rata po osnovu tzv. dužničke krize, bar približno mogu poslužiti statistički podaci o konstantnom smanjivanju stoke na Krajini. Da bi namiri­vali obaveze i vraćali dugove bankarima i trgovcima seljaci su pri­nuđeni sve više prodavati stoku, osnovicu svoje egzistencije. Prema statistici u cazinskom srezu je u razdoblju 1921-1939. godine broj konja smanjen sa 4.422 na 3.898, goveda sa 27.963 na 15.394, ova­ca sa 22.282 na 19.366. U cilju zaštite seljaka od ovog finansijskog iskorištavanja, na srezu je sredinom 1940. godine, znači već pred sam rat, osnovana Cazinska zemljoradnička stočarska zadru­ga, na čelu sa uglednim i povjerljivim mještanima — zemljoradni­cima. Stanovništvo Cazinske krajine, posebno poslijeratne generaci­je, opterećeno je kompleksom kako su ovi krajevi kojoj god državi kroz istoriju pripadali, uvijek bili nekako zapostavljeni. U tom kontekstu ističe se momenat uloge pojedinaca, za razvoj Krajine.

Među njima počasno mjesto nesumnjivo pripada prijeratnom poslaniku, imućnom i uglednom Cazinjanu Nuriji Pozdercu. »Da ni­ je njega bilo ne bi imali ni škola, ni vodovoda, ni puteva. Znao je lično pomagati svake godine siromašnim učenicima«, svjedoči uči­telj Hasan Purić iz Todorova. Za razumijevanje svih zbivanja na Cazinskoj krajini, kako još u Kraljevini Jugoslaviji, zatim i posebno u drugom svjetskom ratu, kao i poslije njega, od bitnog je značaja uočavanje organskih veza između religije i ukupnog života tog kraja. Islam tradicionalno i u velikoj mjeri prožima sve oblasti javnog i privatnog života tako da tu vrlo teško prodiru drugi oblici društvene svijesti a pogotovo ako se oni kose s islamom kao vjeroispoviješću i na njegovim postavka­ ma zasnovanom načinu života uopšte. S obzirom da je Cazinska krajina bila (i ostala) područje sa teritorijalno najgušće koncentri­ranim muslimanskim življem u Bosni i Hercegovini (i u Evropi) to je već iz toga jasno kakva je mogla biti u tim krajevima moć isla­ma. Po popisu iz 1931. godine na Cazinskoj krajini živjelo je 35.313 muslimana, 11.072 pravoslavca, 895 katolika i 3 osobe ne­kih drugačijih religioznih opredjeljenja. Ovi se omjeri poslije rata još uvećavaju u korist muslimana — Muslimana posebno na štetu pravoslavaca — Srba usljed posljedica genocida nad Srbima u ratu, odnosno njihovog značajnijeg odseljavanja putem kolonizacije u Vojvodinu neposredno poslije rata.

Karakter Vojne krajine kojoj su vijekovima pripadali predjeli cazinskog i kladuškog sreza s turske strane odnosno slunjskog sre­za sa austro-ugarske strane granice, uslovio je, normalno, dosta zajedničkih crta u životu stanovnika s obje strane rijeke Korane, pri čemu ratovanju kao sudbini sigurno pripada centralno mjesto.

NASTAVIĆE SE …

Također pročitajte
Close
Back to top button
error: Upozorenje: Odabir sadržaja je onemogućen!!